top of page
EFS_kolor_poziom_rgb (1).png
About

O NAS

Klub Sportowy Skarpa Bytom funkcjonuje od 18.11.2013 na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr 8/13, którą zarejestrował Klub w ewidencji klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem 4222.25.2013. Pod taką formą funkcjonowaliśmy aż do początku 2017 roku. Z początkiem roku Walne Zebranie członków podjęło decyzję o przekształceniu formy prawnej Klubu i zarejestrowanie go w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po spełnieniu wszelkich wymogów Sąd Postanowieniem z dnia 14.02.2017 wpisał Nasz Klub do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000663454. Klub, członkowie, zawodnicy oraz cele pomimo przekształcenia formy prawnej nadal pozostają i realizują życie klubowe takie jakie ustalono z chwilą powstania klubu.

Nasza działalność dzieli się na dwie sekcje sportowe tj. sekcja wspinaczkowa oraz sekcja sportów siłowych, specjalizująca się wyciskaniu sztangi leżąc i w trójboju siłowym.

Sekcja wspinaczkowa posiada ok. 30 zawodników i 2 trenerów

Sekcja sportów siłowych posiada ok. 10 zawodników i 1 trenera.

Zarząd klubu

Zarząd klubu

Dobromir Bujak – Prezes Zarządu

Tomasz Kowalczyk - Członek Zarządu

Ewa Kubicka – Skarbnik pełniący funkcję Sekretarza

Dotacje unijne

Dotacje unijne

„Klub Sportowy Skarpa Bytom” –  jest  realizatorem  następujących projektów:

EFRR_kolor_poziom_rgb_edytowane.jpg

WND-RPSL.10.03.01-24-00CA/18 pn. „Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja zespołu dawnej kopalni Rozbark wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju Centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa:  X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

 

Celem projektu jest dostosowanie zespołu zabytkowych obiektów po kopalni Rozbark w Bytomiu na potrzeby działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, w szczególności obszaru rewitalizacji poprzez uruchomienie Centrum sportów wspinaczkowych i siłowych.

 

Wartość:  projektu: 11 541 256,15 PLN

 

Wysokość dofinansowania  : 7 771 333,31 PLN

 

Okres realizacji projektu od 02.02.2017 do 31.12.2021

EFRR_kolor_poziom_rgb_edytowane.jpg

WND-RPSL.10.03.04-24-033A/20 pn. „Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja dawnej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej – Etap 2a” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa:  X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie: 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.

Projekt jest kontynuacją prac dotyczących rewitalizacji obiektów po kopalni Rozbark, której celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców, w szczególności obszaru rewitalizacji poprzez uruchomienie centrum sportów wspinaczkowych i siłowych. Jego przedmiotem jest remont elewacji maszynowni Bończyk i kotłowni, w których znajdować się będzie centrum oraz montaż dodatkowych ścianek wspinaczkowych wewnątrz obiektu. Projekt jest przykładem kompleksowej rewitalizacji terenu poprzemysłowego

 

Wartość:  projektu: 1 043 655,00  PLN

 

Wysokość dofinansowania:  721 225,00 PLN

 

Okres realizacji projektu od 01.07.2020 do 30.09.2021

EFRR_kolor_poziom_rgb_edytowane.jpg

WND-RPSL.10.03.04-24-033B/20 pn. pn. „Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja dawnej kopalni „Rozbark” wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej – Etap 2b” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie: 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.

 

Projekt jest kontynuacją prac dotyczących rewitalizacji obiektów po kopalni Rozbark, której celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców, w szczególności obszaru rewitalizacji poprzez uruchomienie centrum sportów wspinaczkowych i siłowych. Jego przedmiotem jest zagospodarowanie terenów pokopalnianych wokół centrum sportów z przeznaczeniem na strefę aktywności fizycznej, wykonanie nawierzchni, montaż małej architektury, a także zewnętrznych ścianek wspinaczkowych wraz zakupem podnośnika do ich obsługi. Projekt jest przykładem kompleksowej rewitalizacji terenu poprzemysłowego.

 

Wartość:  projektu:  6 620 735,80PLN

 

Wysokość dofinansowania:  4 472 500,00 PLN

 

Okres realizacji projektu od 01.07.2020 do 28.02.2022

EFS_kolor_poziom_rgb (1).png

WND-RPSL.09.02.05-24-0193/20 pn. „Wspiąć się w górę - usługi społeczne w Bytomiu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, (Europejski Fundusz Społeczny) : IX. Włączenie społeczne, dla działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

 

Przedmiotowa realizacja projektu zakłada utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Dodatkowo przewiduje się działania związane z pracą podwórkową. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy nabędą kompetencje kluczowe porozumiewanie się w językach obcych, matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, społeczne i obywatelskie, wskazane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Świetlica środowiskowa przeznaczona będzie dla 30 dzieci i młodzieży w wieku 8 - 15 lat, będzie ją wyróżniała forma pracy w której ważną rolę będzie odgrywał sport - wspinaczka. Zajęcia prowadzone będą w formie pracy podwórkowej - gry fabularyzowane, zajęcia animacyjne oraz wiele innych Oferta będzie bardzo atrakcyjna, a działania te przyciągną wielu uczestników.

Wartość:  projektu: 1 269 064,80 zł PLN

 

Wysokość dofinansowania:  1 180 230,26 zł PLN

 

Okres realizacji projektu od 01.12.2020 do 30.06.2023

Informujemy, że projekt pn. Wspiąć się w górę - usługi społeczne w Bytomiu  od dnia 1 lipca 2023  jest w trwałości – gotowości świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego dla 30 uczestników w wieku 8-15 lat.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu: klub@skarpa.bytom.pl oraz 730 111 371.

Kontakt
KS SKARPA BYTOM

E-mail:

klub@skarpa.bytom.pl

 

Ulica:

ul. Wojciecha Kilara 33

Miejscowość i kod pocztowy:

41-902 Bytom

Godziny pracy biura KS Skarpa Bytom:

poniedziałek – piątek: 7.00-15.00

Telefon:

730 111 371

bottom of page